Konec poštovních známek BIOT?

Strana 37_page-0001

 

Britské indickooceánské území (anglicky British Indian Ocean Territory – BIOT) je zámořské území Spojeného království na západě Indického oceánu. Jde o skupinu ostrovů na půli cesty mezi Afrikou a Indonésií, resp. pod Indií. Skupinu tvoří šest atolů známých jako Čagoské ostrovy a dalších 56 ostrovů a ostrůvků o celkové rozloze 60 km2. Hlavním ostrovem je Diego García, na němž je umístěna britsko americká letecká základna. Žije tu jen 3.200 obyvatel, jde výhradně o vojáky a personál základny. V roce 1968 se BIOT stalo známkovou zemí, tehdy totiž vyšly její první poštovní známky. S tím je však nyní zřejmě konec.

Čagoské ostrovy znali Maledivané od pradávna. Občas prý na nich uvázli jejich mořeplavci a museli čekat, než je někdo našel a odvezl domů. I když kolem nich často pluli, nenárokovali si je, protože byly příliš daleko pro trvalé osídlení.

Teprve v 16. století je oficiálně objevil portugalský mořeplavec Vasco de Gama. V 18. století je Francie připojila ke své kolonii Isle de France – známé i jako Mauricius. Francouzi Čagoské ostrovy osídlili africkými otroky a Indy a zřídili zde kokosové plantáže. V 19. století ostrovy převzali Britové, stejně jako Mauricius. Oficiálně to bylo stvrzeno v roce 1814 Pařížskou mírovou smlouvou, v jejímž důsledku se z Mauricia stala britská královská kolonie.

V roce 1968 Mauricius získal nezávislost, ovšem tři roky před tím Británie Čagoské ostrovy z jeho teritoria odebrala a 8. listopadu 1965 na nich vyhlásila Britské indickooceánské území. Důvodem byl záměr zřídit zde britsko-americkou vojenskou základnu. Než k tomu došlo, britská vláda vykoupila zdejší plantáže, uzavřela je, a všech zhruba 2 000 obyvatel ostrovů přesídlila na Mauricius. V roce 1971 Britové podepsali smlouvu s USA, že na ostrovech americká armáda může vybudovat vojenskou základnu. Už v té době Valné shromáždění OSN schválilo rezoluci, že odpojení Čagovských ostrovů od Mauricia porušuje mezinárodní právo. Od té doby se vede „boj“ proti oddělení ostrovů a deportaci jejich obyvatel. Zlomový okamžik přišel v roce 2019, kdy Valné shromáždění OSN schválilo další rezoluci, v níž potvrzuje, že Čagoské ostrovy tvoří nedílnou část teritoria Mauricia. Ve stejném roce Mezinárodní soudní dvůr v Haagu rozhodl, že se Británie má co nejdříve Čagoských ostrovů vzdát. Rozsudek ovšem není právně vymahatelný a souostroví stále spadá pod Británii.

K náznaku pokroku v otázce navrácení původního obyvatelstva (nebo jejich potomků) došlo v únoru 2022. Tehdy skupina vysídlených ostrovanů připlula na jeden z neosídlených ostrovů a symbolicky zde vztyčila mauricijskou vlajku.

Přestože Čagoské ostrovy jsou stále Britské a nezdá se, že by vojenská základna na hlavním ostrově Diego García měla být v dohledné budoucnosti uzavřena a původní obyvatelé se mohli vrátit, poštovní známky BIOT nejspíš dožily. Světová poštovní unie totiž v roce 2021 rozhodla o zákazu používání britských poštovních známek na zásilkách z a na území BIOT. Místo toho vyžaduje používání známek Mauricia. Britské úřady spravující BIOT by se tak musely pokusit uzavřít smlouvy o přepravě poštovních zásilek s jednotlivými zeměmi, což nejspíš neudělaly. Naznačuje to skutečnost, že od zmíněného rozhodnutí UPU už nevyšly další známky BIOT. Ty přitom vycházely od roku 1968, posledních zhruba 30 let pak každoročně. Přestože tedy BIOT bude zjevně nadále existovat, jako známková země nejspíš skončil. Pokud to chceme vidět pozitivně, odběratelé známkových novinek BIOT mohou svou sbírku považovat za zkompletovanou.

___________________________________________________________________________________________________________________
English translation below:
___________________________________________________________________________________________________________________

The end of BIOT postage stamps?

British Indian Ocean Territory (BIOT) is an overseas territory of the United Kingdom in the western Indian Ocean. It is a group of islands halfway between Africa and Indonesia, or more precisely, under India. The group consists of six atolls known as the Chagos Islands and another 56 islands and islets with a total area of 60 km². The main island is Diego Garcia, which houses a British-American military base. Only 3,200 people live here, all of whom are military personnel and base staff. In 1968, BIOT became a philatelic entity when its first postage stamps were issued. However, this seems to be coming to an end.

The Chagos Islands were known to Maldivians since ancient times. Their sailors occasionally got stranded there and had to wait until someone found them and took them home. Although they frequently sailed around them, they did not claim them because they were too far away for permanent settlement.

It wasn't until the 16th century that Portuguese navigator Vasco da Gama officially discovered them. In the 18th century, France annexed them to its colony Isle de France—also known as Mauritius. The French settled the Chagos Islands with African slaves and Indians and established coconut plantations there. In the 19th century, the British took over the islands, just as they did Mauritius. This was officially confirmed in the 1814 Treaty of Paris, which resulted in Mauritius becoming a British royal colony.

In 1968, Mauritius gained independence, but three years earlier, Britain had separated the Chagos Islands from its territory and declared the British Indian Ocean Territory on November 8, 1965. The reason was to establish a British-American military base there. Before this happened, the British government bought out the local plantations, closed them, and relocated all roughly 2,000 island inhabitants to Mauritius. In 1971, the British signed an agreement with the USA allowing the American military to build a base on the islands. Even then, the UN General Assembly passed a resolution stating that the detachment of the Chagos Islands from Mauritius violated international law. Since then, a "battle" against the separation of the islands and the deportation of their inhabitants has continued. A turning point came in 2019 when the UN General Assembly passed another resolution affirming that the Chagos Islands are an integral part of Mauritius' territory. That same year, the International Court of Justice in The Hague ruled that Britain should relinquish the Chagos Islands as soon as possible. However, the ruling is not legally enforceable, and the archipelago still falls under British control.

There was a hint of progress on the issue of returning the original inhabitants (or their descendants) in February 2022. A group of displaced islanders sailed to one of the uninhabited islands and symbolically raised the Mauritian flag there.

Despite the Chagos Islands still being British and it not seeming that the military base on the main island of Diego Garcia will be closed in the foreseeable future or that the original inhabitants will be able to return, BIOT postage stamps are likely over. The Universal Postal Union decided in 2021 to ban the use of British stamps on mail from and to the BIOT. Instead, it requires the use of Mauritian stamps. The British authorities managing BIOT would thus have to try to negotiate mail transportation agreements with individual countries, which they likely haven't done. This is indicated by the fact that no new BIOT stamps have been issued since the UPU decision. Previously, stamps had been issued since 1968, with the last roughly 30 years seeing annual releases. Therefore, although BIOT will apparently continue to exist, it has likely ended as a philatelic entity. If we want to see it positively, collectors of BIOT stamp issues can consider their collections complete.