Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) jsou vydány dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Prodávajícím je Filip Beneš, IČO: 07655991, se sídlem: Klimentská 2062/6, 110 00, Praha 1 – Nové Město, zapsaný v živnostenském rejstříku Úřadu městské části Praha 4, e-mail: info@filateliefilipbenes.cz (dále jen „Prodávající“).
 3. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „Kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.filateliefilipbenes.cz (dále jen „Internetový obchod“).
 4. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.
 5. Tyto Obchodní podmínky a Kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II.

Informace o zboží a cenách

 1. Předmětem nabídky Internetového obchodu jsou starší poštovní známky, celiny, celistvosti a další předměty filatelistického zájmu, pocházející z filatelistických sbírek; v důsledku toho jde o zboží už použité, jehož jakost odpovídá obvyklé jakosti, jaká je u takového zboží běžná, a jak je to vyjádřeno obvyklými filatelistickými značkami, zkratkami a výrazy uvedenými v popisu zboží (tyto zkratky a značky tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek – věnujte jim, prosím, pozornost!). Pokud má některá položka jakost výrazněji odlišnou, je to v jejím popisu zvlášť uvedeno. Pokud se na některou položku nevztahuje obecná charakteristika, že jde o použité zboží (například u nové filatelistické literatury), je v jejím popisu výslovně uvedeno, že jde o zboží nové.
 2. Informace o zboží, včetně cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, včetně vyobrazení (pokud jde o jen informační vyobrazení, je to u zboží výslovně uvedeno), jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu Internetového obchodu. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v Internetovém obchodu. Toto ustanovení nevylučuje sjednání Kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu Internetového obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 4. V Internetovém obchodu jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, platné v případech, kdy je zboží doručováno v ČR. Pro doručení mimo ČR náklady sdělí Prodávající a Kupujícímu samostatně.
 5. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím jinak.

 

III.

Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy hradí Kupující sám.
 2. Kupující provádí objednávku zboží buď prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v Internetovém obchodu, nebo vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 3. Při zadávání objednávky si Kupující vybere zboží a počet kusů zboží.
 4. Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku Kupující odešle Prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři. Odesláním objednávky souhlasíte s Obchodními podmínkamipodmínkami ochrany osobních údajů, což je v Rekapitulaci objednávky výslovně uvedeno.
 5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou Kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální Obchodní podmínky Prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky Prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu Kupujícího.
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Kupujícího o přijetí této nabídky Prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto Obchodních podmínkách.
 7. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není Kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky Prodávajícím.
 8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží v Internetovém obchodu nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto Obchodních podmínek. Prodávající informuje Kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a ta je v takovém případě uzavřena potvrzením o jejím přijetí Kupujícím na e-mailovou adresu Prodávajícího.

 

IV.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace Kupujícího provedené v Internetovém obchodu může Kupující přistupovat do svého zákaznického účtu, z nějž může provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoli jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když Kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. třetích osob.

 

V.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy Kupující uhradí bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího č. 2101535193/2010, vedený u Fio Banka, a. s.
 2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží uvedené v objednávce Kupujícího a v potvrzení objednávky Prodávajícím. Součástí kupní ceny se dále rozumí i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 4. Kupní cena je splatná do 7 pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy, není-li mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto jinak. Tento závazek je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.
 5. Zboží Prodávající odešle Kupujícímu po plné úhradě Kupní ceny.
 6. Zboží je Kupujícímu dodáno na adresu určenou Kupujícím v objednávce, pokud není mezi Prodávajícím a Kupujícím sjednáno jinak.
 7. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 8. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad je neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.
 9. Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu, který po obdržení celé kupní ceny odešle na e-mailovou adresu Kupujícího.
 10. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
 11. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s Kupní smlouvou tak neučinil.

 

VI.

     Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel Kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od Kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů od dne:
  • převzetí zboží;
  • převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí;
  • převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 3. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že jde o:
  • zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího, k nimž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  • zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu;
  • pokud zboží už není v původním stavu, jak jej obdržel od Prodávajícího;
  • v dalších případech uvedených v § 1837 Občanského zákoníku.
 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy musí Kupující odeslat Prodávajícímu prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle Kupující na e-mailovou adresu Prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí Kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit Prodávajícímu zboží do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i když zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 7. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od okamžiku vrácení zboží, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něj přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 8. Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 9. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 10. Zboží musí vrátit Kupující Prodávajícímu v původním stavu, nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné, a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu, dodávání nebo dovoz zboží. Prodávající o tom bezodkladně informuje Kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným Kupujícím.

 

VII.

Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady (s výjimkou vad uvedených v popisu zboží nebo vyplývajících z jeho vyobrazení). Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
  • má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží;
  • odpovídá jakostí nebo provedením předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle předlohy;
  • je v odpovídajícím množství.
 2. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám Kupující způsobil.
 3. V případě výskytu vady neuvedené v popisu zboží může Kupující Prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat výměnu za nové zboží nebo přiměřenou slevu z kupní ceny, popř. odstoupit od smlouvy.
 4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud má zboží podstatnou vadu, neuvedenou v popisu Prodávajícím.
 5. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 6. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 7. Není-li výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může Kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 8. Pokud Prodávající prokáže, že Kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není Prodávající povinen nároku Kupujícího vyhovět.
 9. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
 10. Prodávající je povinen přijmout reklamaci prostřednictvím e-mailové adresy   info@filateliefilipbenes.cz a zaslat Kupujícímu e-mailem potvrzení, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 11. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle Kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) Prodávajícímu.
 12. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo ji sám způsobil.
 13. V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může Kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
 14. Volbu způsobu reklamace má Kupující.
 15. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

VIII.

Doručování

 1. Smluvní strany si budou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje Prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje Kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

IX.

Osobní údaje

 1. Všechny informace, které Kupující při spolupráci s Prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud Kupující nedá Prodávajícímu písemné svolení, údaje o Kupujícím nebude Prodávající používat jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, pokud to není Kupujícím výslovně odmítnuto. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoli jednoduchým způsobem (zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde.

 

X.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

XI.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí právem České republiky. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám Prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, k textům a vyobrazením, k ochranným známkám, logům a dalšímu obsahu a prvkům, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání Internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Internetový obchod a užívat Internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 9. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 19. 6. 2021.

 

Přílohy:

 1. Filatelistické zkratky a značky, používané v popisu zboží.
 2. Reklamační formulář Formulář o odstoupení od smlouvy.